Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Program wychowawczy
Uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości dla abiturientów odbędzie się 3 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej szkoły. Zapraszamy!
To był bardzo pracowity, ale również bardzo udany rok... a teraz 72 dni wakacji!
Uczniowie klasy IIA ukończyli kurs Programming Essentials C++ w ramach Lokalnej Akademii CISCO i otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.Instruktor Akademii: Joanna Domuracka. Gratulujemy!
PM Remaster- II nagroda (5 000 zł) w konkursie "Biznesówki 2018". Opiekunem młodzieży była Pani Beata Szczecina. GRATULUJEMY!!!!!!!
Strona www.suwalkinaszapasja.cba.pl została stworzona dla pasjonatów historii Suwałk. Funkcjonuje jako dodatek do strony Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach. W założeniu jest platformą dla uczniów, którzy interesują się przeszłością regionu.
Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Suwalszczyzna okiem obiektywu" w kategorii krajobraz "Szlak czerwony im. Alfreda Lityńskiego w Wigierskim Parku Narodowym".
Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów Karate Shinkyokushin. Aleksandra Rybacka mistrzynią Europy!!!!! Złoty medal w kumite do 55 kilogramów wywalczyła Aleksandra Rybacka, zawodniczka Suwalskiego Klub Karate Kyokushin, podczas Mistrzostw Europy Seniorów i Juniorów Karate Shinkyokushin, które odbyły się we Wrocławiu. Aleksandra wygrała trzy pojedynki, pokonując po kolei Litwinkę, Bułgarkę i w finale Chorwatkę.
Festiwal Talentów Młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego „Prezentacje 2018” odbył się już po raz dwudziesty. W tym roku utrzymany w klimacie lat dwudziestych. Talenty licealistów podziwiał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.
W dniu 16 marca 2018r. odbył się XVI Konkurs Grafiki Komputerowej "Plamka '18". Uczestnicy tworzyli prace na temat: "Natura jest kobietą". Organizatorem konkursu jest Szkolny Zespół Informatyków.
Nasza nowa przestrzeń do kreowania pomysłów, rozwijania zainteresowań uczniów.
Wycieczka do Londynu - czerwiec 2018 r. Opiekunowie młodzieży: Magdalena Zakrzewska i Marcin Hościłowicz.
Edukacyjno - rekreacyjny wyjazd w Góry Stołowe ... Opiekunowie młodzieży: Katarzyna Witkowska i Jacek Kwiecień.
Serdecznie gratulujemy stypendystom Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Aż 19 uczniów III LO zostało nagrodzonych. Jest to największa ilość utalentowanej młodzieży spośród suwalskich szkół!
Natalia Polko i Jakub Amelian zostali posłami XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo, jako jeden z najlepszych zespołów w kraju, uczestniczyli w dniach 12-13 maja w posiedzeniu Komisji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Sulejówku . Pod opieką Pana Konrada Wiśniewskiego, brali czynny udział w tworzeniu tegorocznej uchwały związanej z upowszechnianiem wiedzy o parlamentaryzmie II Rzeczypospolitej. Niezwykle cenne okazało się także szkolenie z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędą się 31 maja i 1 czerwca w budynku parlamentu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Załącznik nr 1 do statutu

Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

ul. T.Noniewicza 83, 16 – 400 Suwałki
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.zs1.suwalki.edu.pl
tel: 87 566 66 07 fax: 87 566 34 98


Program Wychowawczy Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach


Autorzy programu:
Nad ostateczną konstrukcją programu pracował zespół w składzie:
Ewa Bogucka - Fimowicz, Anna Ambrosiewicz, Małgorzata Tomczak, Urszula Poświatowska - Derda, Ewelina Domańska.


Program został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2007/2008 Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach z dnia 19 października 2007 r.
Program wychowawczy określa wizję wychowania, jest podstawą procesu świadomego oddziaływania wszystkich nauczycieli w całym etapie kształcenia, zmierzającego do wspierania ucznia w dążeniu do dojrzałości.


Wizja szkoły
Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach to europejska szkoła przyszłości, która przygotowuje uczniów do kształtowania przyszłości w Europie, wyposaża ich w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania dobrego życia na naszym kontynencie. Nasz absolwent ma rozległą wiedzę o świecie i rozbudzoną potrzebę własnego rozwoju, potrafi się uczyć i twórczo żyć, posługuje się dwoma językami obcymi, korzysta z technologii informacyjno-komputerowych, podejmuje trudne wyzwania i wspólnie z innymi poszukuje najlepszych rozwiązań, zawsze kierując się następującymi wartościami: uczciwością, dążeniem do prawdy, szacunkiem do wiedzy, patriotyzmem, obowiązkowością, odpowiedzialnością, poczuciem sprawiedliwości, tolerancją, kulturą osobistą i szacunkiem dla innych.


Cele wychowania
1. Kształtowanie postaw:
a/ patriotycznych;
b/ prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych;
c/wszechstronnego rozwoju osobowości i prozdrowotnych;
d/ proekologicznych;
e/ proeuropejskich;
f/ aktywnego uczestnictwa w kulturze.


2. Rozwijanie zainteresowań, samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków.


3. Troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie.


4. Troska o uzyskiwanie samowiedzy przez uświadamianie zagadnień egzystencjalnie i moralnie doniosłych.


5. Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony.


Powinności i treści wychowawcze każdego nauczyciela
Nauczyciele naszej szkoły wspomagają rodziców w ich powinnościach wychowawczych względem dzieci i podejmują spójne działania, by zgodnie z Podstawą programową uczniowie :
• znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i ruchowym;
• rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
• mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jal i całej edukacji na danym etapie;
• stawali się bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego i innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną i innych;
• dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
• uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
• przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizować wartości oraz możliwości doskonalenia się;
• kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.


Nauczyciele, podejmując się zadań edukacyjnych, rozumianych jako harmonijny i przenikający się proces kształcenia i wychowania, stwarzają warunki do nabywania przez uczniów umiejętności kluczowych:
• planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialność
• skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowywania do publicznych wystąpień;
• efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
• rozwiązywania problemów w sposób twórczy;
• poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
• odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
• rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
• przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.


Nauczyciele opracowują cele wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, konstruując plany wynikowe i metodyczne, planując realizację ścieżek przedmiotowych; wykorzystują program wychowawczy przy planowaniu swojej pracy w poszczególnych oddziałach - realizują cele ogólnoszkolne oraz cele szczegółowe wynikające z diagnozy klasy, współpracując w tym zakresie z
pedagogiem.


Powinności wychowawców klas
1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, poprzez:
a/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
b/ przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych,
c/ rozwijanie u ucznia umiejętności rozwiązywania życiowych problemów.


2. Wychowawca powinien:
a) zdiagnozować:
- potrzeby uczniów w obszarze wychowania,
- sytuację rodzinną ucznia;
b) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan wychowawczy klasy (wzór -załącznik do programu), który obejmuje realizację celu ogólnoszkolnego (priorytetu w roku szkolnym) oraz celów wynikających z diagnozy potrzeb zespołu klasowego;
c) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami, aby zapewnić spójność działań wychowawczych;
d) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
e) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
f) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
g) konstruować programy wsparcia pedagogicznego dla uczniów ze sprzężonymi problemami, współpracując z rodzicami,
pedagogiem i nauczycielami uczącymi w oddziale;
h) kształtować właściwe relacje między uczniami oparte na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej.


Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły
1. Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad ujętych w Ustawie o systemie oświaty,
dostosowanego do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
- zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej szkoły;
- systematyczne diagnozowanie i obserwowanie zachowań uczniów;
-realizowanie programu wychowawczego szkoły.
2. Wspomaganie rozwoju psychicznego poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
3. Respektowanie praw ucznia:
- poszanowanie godności;
- rozwijanie zainteresowań i talentów;
- respektowanie swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych;
- życzliwe podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno - wychowawczym;
- przestrzeganie nienaruszalności osobistej.


Szczegółowe zadania programu wychowawczego
Cel: Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym szacunku do symboli i zdarzeń.
1 .Organizacja uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
2. Organizacja obchodów świąt narodowych:
- Święta Niepodległości,
- Konstytucji 3 Maja.
3.Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
4.Udział w obchodach miejskich rocznicy wybuchu II wojny światowej.


Cel: Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.
1. Organizacja działań charytatywnych dla potrzebujących.
2. Wybory do samorządu uczniowskiego.
3. Organizacja „ Dni otwartych szkoły".
Cel: Wszechstronny rozwój osobowości ucznia i kształtowanie postaw prozdrowotnych.
1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki:
„Stres pod kontrolą", „Program zajęć adaptacyjno - integracyjnych", „Program zajęć kształcących umiejętności społeczne",
„Program profilaktyki uzależnień", „Program przeciwdziałający niepowodzeniom szkolnym", „Rozwijanie kreatywności",
„Program orientacji zawodowej", „Trening zastępowania agresji", „Środowiskowy program wychowania zdrowotnego",
„Anoreksja i bulimia", „Program przygotowujący do życia w rodzinie", „Różowa wstążeczka", „Twoje życie - twój wybór",
„Profilaktyka wad cewy nerwowej", „Ćwiczenia grupowe", „Tajemnice inicjacji".
2. Realizacja treści na zajęciach z biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie oraz w ramach godzin z wychowawcą.
Cel: Kształtowanie postaw proekologicznych.
1. Udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata".
2. Organizacja seminariów ekologicznych.
3. Realizacja programu autorskiego „Ekologia" w klasach „C".
4. Realizacja projektu „Pamiętajcie o ogrodach".
5. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z języka polskiego, biologii, chemii, geografii, religii oraz w ramach godzin z wychowawcą.
Cel: Kształtowanie postaw proeuropejskich.
1. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z edukacji europejskiej, języka polskiego, historii, języków obcych, wiedzy o
społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz w ramach godzin z wychowawcą.Załącznik nr 1
2. Realizacja programu edukacji europejskiej w klasach „E".
Cel: Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.
1. Realizacja treści na zajęciach z wiedzy o kulturze, języka polskiego oraz w ramach godzin z wychowawcą.
2. Realizacja projektu „Wokół piękna".
3. Organizacja wycieczek do miejsc kultury narodowej.
4. Udział w przedsięwzięciach kulturalnych oferowanych przez instytucje kultury.
Cel: Rozwijanie zainteresowań, samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków.
1. Realizacja programu z orientacji zawodowej w całym cyklu kształcenia.
2. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów.
3. Wydawanie gazetki szkolnej.
4. Przygotowanie szkolnego wydania uczniowskich prób literackich.
5. Organizacja chóru szkolnego.
6. Organizacja wieczorów z kulturą (niemiecką, francuską, angielską, hiszpańską).
7. Realizacja zajęć edukacyjnych metodą projektu.
8. Organizowanie konkursów szkolnych.
9. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach, przeglądach, zawodach i olimpiadach.
10. Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych.
11. Prowadzenie koła LOK.
12. Redagowanie strony internetowej.
13. Organizacja zajęć dodatkowych dla maturzystów.
14. Organizacja szkolnego miniprzedsiębiorstwa.
15. Organizacja „Dnia przedsiębiorczości".
Cel: Troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów
dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie.
1. Realizacja treści z zakresu kultury osobistej uczniów na zajęciach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów oraz w ramach godziny z wychowawcą.
2. Debata na zajęciach z wychowawcą na temat schludnego i estetycznego wyglądu stosownego do okoliczności.
3. Dbałość o wygląd pomieszczeń szkoły.
4. Realizacja treści z zakresu efektywnej komunikacji na zajęciach edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, technologii informacyjnej.
5. Organizacja zajęć warsztatowych „integracja w grupie".
6. Realizacja treści z zakresu pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie na zajęciach edukacyjnych z religii, wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach godzin z wychowawcą.
Cel: Troska o uzyskiwanie samowiedzy poprzez uświadamianie zagadnień egzystencjalnie ważnych (filozofia).
1. Realizacja treści na zajęciach edukacyjnych z języka polskiego, religii, wiedzy o społeczeństwie i historii.
Cel: Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony.
1. Ćwiczenie umiejętności na zajęciach edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów.
2. Organizacja debat ogólnoszkolnych.


Zwyczaje i obyczaje szkolne
1. „Otrzęsiny"- pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
2. Wigilie klasowe.
3. Spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej.
4. Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
5. Organizacja studniówki.
6. „Prezentacje" - promocja szkolnych talentów.
7. Uroczystość wręczenia znaczka szkoły.
8. Uroczyste pożegnanie absolwentów „Ostatni dzwonek".
9. „Święto szkoły" - 1 czerwca.
10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.


Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami:
1. Organizacja systematycznych śródokresowych spotkań z rodzicami.
2. Organizacja indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
3. Organizacja indywidualnych spotkań rodziców ze szkolnym pedagogiem.
4. Organizacja spotkań dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców.
5. Współpraca z rodzicami w ustalaniu terminów egzaminów klasyfikacyjnych.
6. Uczestnictwo rodziców w przedsięwzięciach i imprezach szkolnych.
7. Pomoc rodziców w organizacji wycieczek i imprez szkolnych.
8. Pomoc finansowa Rady Rodziców:
• udzielanie zapomóg uczniom w trudnej sytuacji losowej,
• dofinansowanie imprez szkolnych,
• zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych i najlepszych uczniów.


Cele i zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego
Cele
Samorząd Uczniowski jest sposobem na kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich poprzez:
1. wdrażanie uczniów do samodzielności i aktywności;
2. uwrażliwianie na problemy innych;
3. doskonalenie umiejętności:
• planowania,
• organizowania,
• skutecznego porozumiewania się,
• stosowania metod i technik negocjacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów i problemów społecznych.
Zasady
1. Samorząd działa na podstawie własnego regulaminu zawartego w Statucie Szkoły.
2. Uczniowie mają prawo wyboru nauczyciela - opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Samorząd Uczniowski przedstawia RP i dyrektorowi szkoły wnioski i spostrzeżenia w zakresie praw uczniów, takich jak:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i wymaganiami;
- prawo do współtworzenia życia szkolnego;
- prawo do wydawania szkolnej gazetki;
- prawo do współorganizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
- oceniania, klasyfikowania, promowania;
- przestrzegania Statutu Szkoły, zasad oceniania , programu wychowawczego; przestrzegania praw ucznia i dziecka;
- opiniowania kandydatów do stypendiów.
Warunki realizacji procesu wychowawczego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcącym im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach
Realizatorzy: nauczyciele, uczniowie, rodzice, inni pracownicy szkoły.
Społeczność szkolną, jako formę wspólnoty wychowawczej, stanowią nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.


Metody
Program zakłada korzystanie z różnych metod, które umożliwiają osiąganie zamierzonych rezultatów, ze szczególnym wskazaniem na
metody aktywizujące uczniów (metoda projektów, debata, warsztaty, itp.)
Środki i materiały
Nauczyciele i wychowawcy mogą korzystać z materiałów edukacyjnych gromadzonych przez bibliotekę i szkolnego pedagoga:
• narzędzi do diagnozowania potrzeb wychowawczych,
• wyboru scenariuszy lekcji na zajęcia z wychowawcą,
• publikacji zwartych i rozproszonych dotyczących problemów wychowawczych,
• programów własnych.
Skuteczność i atrakcyjność prowadzonych zajęć zależy:
• od systematycznie doskonalonych kompetencji wychowawczych nauczycieli;
• od stosowania nowoczesnych środków multimedialnych (rzutnik pisma, wideoprojektor, itp.);
• od rzetelnego przygotowania niezbędnych materiałów (teksty źródłowe, papier, markery, itp.);
• od współpracy ze specjalistami z:
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach, Rejonowego i Powiatowego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Muzeum Okręgowego, Archiwum Państwowego, Urzędu Miasta, Miejskiej Komendy Policji, zatrudnionymi w innych specjalistycznych instytucjach i podmiotach gospodarczych funkcjonujących w środowisku.


Ewaluacja programu
Program wychowawczy szkoły jest programem wieloletnim, otwartym na nowe, szczegółowe programy wychowawcze i metody umożliwiające efektywną realizację celów.
Ocenie na koniec każdego roku szkolnego podlega realizacja:
• celu ogólnoszkolnego - priorytetu roku, zgodnie z procedurą określoną w rocznym planie pracy szkoły,
• celów lub celu wychowawczego każdej klasy, zgodnie z opracowanym przez wychowawcę klasy planem.Załącznik nr 1
Wzór planu wychowawczego
Plan wychowawczy dla klasy ...................... , rok szkolny ....................... uzgodniony z rodzicami w dniu ....................................................
wychowawca........................................
Cel ogólnoszkolny (priorytet roku): ........................................................................................
Cele wynikające z programu wychowawczego i diagnozy potrzeb wychowawczych w klasie:
Zadanie / działania do wykonania/
Termin realizacji
Oczekiwane rezultaty
Uwagi
Podpis wychowawcy