WSPARCIE PEDAGOGA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Pani Anna Boniszewska

Pokój 408 na IV piętrze budynku szkoły.

tel: 798 732 531

Godziny pracy pedagoga podczas nauki zdalnej:

poniedziałek: 13.30 -15.30

wtorek: 8.00 - 13.00

środa: 8.00 - 11.00

czwartek: 13.30 - 15.30

 


"Narkotyki i dopalacze - co warto wiedzieć i gdzie szukać pomocy" oraz "Depresja  młodzieńcza"

 

Depresja młodzieńcza. Depresja: rozumiesz - pomagasz.

Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi.

Test umożliwiające rozpoznawanie problemowego używania przetworów konopi i innych narkotyków przez nastolatków.

Smak życia - czyli debata o "dopalaczach".

Zatrucie narkotykami - pierwsza pomoc.

Narkotyki i dopalacze - gdzie szukać pomocy w Suwałkach.


 Pani Małgorzata Ewa Tomczak

 Pokój 408 na IV piętrze budynku szkoły."Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie [...]"

"Wychowanie, [...] otwiera się ku przyszłości, a każdy ludzki los,

jaki w optymalny sposób przygotowaliśmy do spełnienia,staje się następnie "butelką rzuconą w morze."

Maurisse Debesse

 

 

 

 

 

 Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

 

Zadania pedagoga obejmują:

- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedyńczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

- określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

- występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, o zorganizowanie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, reedukacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

- współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,w tym: klas specjalnych, form integracyjnych, nauczania indywidualnego;
- udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów , rodziców i nauczycieli;

- koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;

- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

- współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

- współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

- prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

- doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.


Pedagog może:
- prowadzić zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z terapiii pedagogicznej, logopedii, socjoterapii;
- prowadzić przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź do pedagoga także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.